(Ivan Gundulić - Dubravka)

"O lijepa, o draga, o slatka slobodo,     uresu jedini od ove Dubrave,
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d'o,     sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
uzroče istini od naše sve slave,     ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti."

rasored smjena

Raspored smjena

Raspored A, B i međusmjene u ovoj školskoj godini.

pogledajte

Forum Support

Raspored informacija

Ovdje možete pogledati raspored informacija u ovoj školskoj godini

pogledajte

Knjižnica

Knjižnica

Imaš knjigu,daruj je školi, Knjiga je fora, čitati se mora, Čitamo mi u obitelji

pogledajte više

Školski odbor Osnovne škole Ivana Gundulića Mostar raspisuje
N A T J E Č A J  za upražnjena radna mjesta 

 

Temeljem čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („N. novine HNŽ-a“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14. i 7/16 ), čl. 85. Statuta Škole, čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-u,  čl. 7.  Pravilnika o radu i stegovnoj odgovornosti radnika, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji odgojno-obrazovnog rada, Kriterija za zasnivanje radnog odnosa sa novim zaposlenicima OŠ Ivana Gundulića Mostar, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-36-124-2/19, od 6.2.2019.  i  Odluke Školskog odbora broj: 05-36-02-204-1/19., od 28.2.2019. godine, Školski odbor Osnovne škole Ivana Gundulića Mostar raspisuje

N A T J E Č A J 

za upražnjena radna mjesta

 

A . Na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 15.7.2019. godine:

-  učitelj povijesti                                                      - 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

-  učitelj zemljopisa                                                - 1 izvršitelj (10 sati tjedno)

B) Na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja, a najdalje do 15.7.2019. godine:

             -  učitelj razredne nastave                                - 1 izvršitelj

             - učitelj informatike                                           - 1 izvršitelj (5 sati tjedno)

Kandidati su dužni dostaviti obveznu dokumentaciju:

Prijavu na natječaj, životopis, diplomu  o završenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdana u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju) izvadak iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Posebni uvjeti natječaja: - viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera.

Dodatni uvjeti:

1.       Uvjerenje o stručnom ispitu

2.       Uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koju izdaje MIO/PIO i potvrda odgojno-obrazovne ustanove u kojoj je stečeno radno iskustvo u struci

3.       Dokaz o duljini čekanja na posao (potvrda Službe za zapošljavanje)

4.       Potvrda o prosječnoj ocjeni sa studija tijekom školovanja

5.       Dokaz o napredovanju u struci (mentor, savjetnik)                                                        

Izbor kandidata vršit će se prema odredbama Pravilnika o radu i stegovnoj odgovornosti radnika i Kriterijima za zasnivanje radnog odnosa sa  novim zaposlenicima Osnovne škole Ivana Gundulića Mostar.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, izvornici ili ovjereni preslici, ne starijom od šest mjeseci dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar, Rudarska 87., s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji budu primljeni dužni su prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i liječničko uvjerenje (dokumentacija ne starija od 6 mjeseci).

Intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete Natječaja obavit će se 26.3.2019.  godine u 14,30 sati u prostorijama škole. Kandidatima će prije početka intervjua biti pročitana imena onih koji ispunjavaju uvjete natječaja. Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao.

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („Službene novine HNŽ/K“, broj: 6/18).

 

                                                                                                                             Predsjednica Školskog odbora

                                                                                                                                  /Mila Dragičević-Aničić/

Korisno i novo! Pročitajte!

Prolexis enciklopedia

Prva veća hrvatska opća i nacionalna online enciklopedija koja izlazi na hrvatskom jeziku, koncipirana i uređivana na vlastitim leksikografskim i informatičkim znanjima, a svima je dostupna besplatno...


hrvatski pravopis online

Hrvatski pravopis na stranici Instituta za hrvatski jezik

Pozivamo vas da se koristite Hrvatskim pravopisom, da čitate pravopisni tekst i pravopisni rječnik te da svojim prijedlozima i komentarima doprinesete tomu da Hrvatski pravopissvakim danom bude što bolji, a rječnik što sadržajniji..


upisi u srednju školu

Plan upisa i natječaji za upis u I. razred srednjih škola u HNŽ

Na stranicama vlade HNŽ možete pronaći natječaje i planove upisa u aktualnu šk. godinu...

Kako lakše učiti?

Zašto je važno poznavati i koristiti različite metode učenja?
Ovdje možete pregledati kratku prezentaciju i pogledati dokumente o tomu
("Mnemotehnike i kognitivne mape" od Nine Pavlin-Bernardić te
knjigu prof. dr. Predraga Zarevskogi "Psihologija pamcenja i ucenja")

Free download .ppt prezentacije "Kako lakše učiti"

Info brojevi

Gradska Ljekarna: (0)36 313 484
Zračna Luka: (0)36 350 212
MUP Centrala: (0)36 383 111
Pomoć na cesti: (0)36 323 245
Taxi služba Mostar: (0)36 318 876
Privatni Taxi: 1503,1506,1507
Kolodvor Zapad: (0)36 348 680
Kolodvor Istok: (0)36 552 025
Željezn. kolodvor: (0)36 551 361

mjesto reklama os ig mostar